REKRUTACJA on-line

SZKOŁA POLICEALNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH


Technik administracji

Zawód: Technik administracji

Symbol cyfrowy: 334306

Okres nauki: 2 lata.

Kwalifikacja: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Charakterystyka: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym, wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych, sporządzaniem sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywaniem projektów aktów administracyjnych, prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników.

 

Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane ze rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej.

 

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji

Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

Organizacja pracy biurowej

Podstawy prawa administracyjnego

Podstawy prawa cywilnego

Podstawy prawa pracy

Podstawy prawa finansowego

Język obcy zawodowy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych: 

Pracownia pracy biurowej

Postępowanie w administracji