REKRUTACJA on-line

Juz teraz możesz zapisać się do szkoły ON-LINE


Po rejestracji on-line należy zgłosić się osobiście w ciągu 14 dni do sekretariatu wybranej szkoły, gdzie zostanie dokończony zapis.

Technik administracji

Zawód: Technik administracji

Symbol cyfrowy: 334306

Okres nauki: 2 lata.

Kwalifikacja: A. 68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Charakterystyka: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym, wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych, sporządzaniem sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywaniem projektów aktów administracyjnych, prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników.

 

Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane ze rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej.

 

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty: