REKRUTACJA on-line

SZKOŁA POLICEALNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH


Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Symbol cyfrowy: 541315

Okres nauki: 2 lata.

Kwalifikacja: BPO.02. Ochrona osób i mienia

Charakterystyka: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia jest przygotowanie absolwentów do realizacji zadań z zakresu ochrony osób i mienia - to jest działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz do realizacji działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałających powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz nie dopuszczających do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

 

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 

  

Przedmioty teoretyczne zawodowe: 

  1.  Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami pierwszej pomocy
  2.  Prawne podstawy ochrony osób i mienia
  3.  Zagrożenia osób i mienia
  4.  Komunikacja społeczna w ochronie osób i mienia
  5.  Język obcy zawodowy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych: 

1.    Bezpieczeństwo imprez masowych

2.    Konwojowanie

3.    Ochrona obszarów, obiektów i urządzeń

4.    Planowanie i dokumentowanie działań ochronnych

5.    Ochrona osób

6.    Wyszkolenie strzeleckie

7.    Zabezpieczenia techniczne

8.    Samoobrona i techniki interwencyjne

9. Praktyka zawodowa