REKRUTACJA on-line

Juz teraz możesz zapisać się do szkoły ON-LINE


Po rejestracji on-line należy zgłosić się osobiście w ciągu 14 dni do sekretariatu wybranej szkoły, gdzie zostanie dokończony zapis.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Symbol cyfrowy: 541315

Okres nauki: 2 lata.

Kwalifikacja: Z.3. Ochrona osób i mienia

Charakterystyka: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia jest przygotowanie absolwentów do realizacji zadań z zakresu ochrony osób i mienia - to jest działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz do realizacji działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałających powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz nie dopuszczających do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

 

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty: