REKRUTACJA on-line

SZKOŁA POLICEALNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH


Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Okres nauki: 1,5 roku w systemie zaocznym.

 Charakterystyka: Technik bezpieczeństwa i higieny  pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu  pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia  występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników. 

 


  Praca: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Małe firmy  zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia.


 

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Przedmioty teoretyczne zawodowe: 

Podstawy prawa pracy

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Ergonomia w procesie pracy

Zagrożenia w środowisku pracy

Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Pracownia komunikacji interpersonalnej 

Ocena ryzyka zawodowego

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Praktyka zawodowa