REKRUTACJA on-line

Juz teraz możesz zapisać się do szkoły ON-LINE


Po rejestracji on-line należy zgłosić się osobiście w ciągu 14 dni do sekretariatu wybranej szkoły, gdzie zostanie dokończony zapis.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Okres nauki: 1,5 roku w systemie zaocznym.

 Charakterystyka: Technik bezpieczeństwa i higieny  pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu  pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia  występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników. 

 


  Praca: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Małe firmy  zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia.


 

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

·        Podstawy prawa pracy

·        Techniczne bezpieczeństwo pracy

·        Ergonomia w procesie pracy

·        Zagrożenia w środowisku pracy

·        Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

·        Ocena ryzyka zawodowego

·        Identyfikowanie zagrożeń w środowisku pracy

·        Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

·        Podstawy przedsiębiorczości

·        Praktyka zawodowa