REKRUTACJA on-line

Juz teraz możesz zapisać się do szkoły ON-LINE


Po rejestracji on-line należy zgłosić się osobiście w ciągu 14 dni do sekretariatu wybranej szkoły, gdzie zostanie dokończony zapis.

Formularz zgłoszeniowy

 

 ANKIETA PERSONALNA KANDYDATA

 

Proszę o przyjęcie mnie do  :     

    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

,,PROFIT’’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              W   PARCZEWIE

 

DANE PERSONALNE KANDYDATA:

Nazwisko

 

Imiona

 

 

Data i miejsce urodzenia:

 

Imiona rodziców:

 

Adres stałego zameldowania:

 

 

Adres zamieszkania:

 

 

tel. dom.                                                   tel. kom.

 

Email:

PESEL:

 

 

Seria i numer dowodu osobistego:

 

 

Wydany przez:

 

Dnia:

Nazwa i rok ukończenia szkoły:

 

Miejsce pracy:

 

Do podania dołączam:

L.p

SPIS     DOKUMENTÓW:

 

Pokwitowanie w przypadku odbioru            dokumentów:

1.

Świadectwo ukończenia szkoły

 

 

2.

4 fotografie

 

 

3.

Umowa o naukę w szkole

 

 

4.

Zaświadczenie lekarskie

 

 

 

5.

Potwierdzenie wniesienia opłaty manipulacyjnej(wpisowe)

 

 

 

 

 

UWAGA :

Podanie powinno być wypełnione dokładnie. Podstawowe dane personalne jak: nazwisko i imię, imię ojca i matki, data urodzenia, adres zamieszkania winna być pisana pismem drukowanym.

Pisownia imienia i nazwiska powinna być zgodna z brzmieniem w dowodzie osobistym, tymczasowy, zaświadczeniem tożsamości lub metryki urodzenia.

Poprawność danym zawartych w podaniu, potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR),

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby związane z prowadzeniem rekrutacji do  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych PROFIT.

 

 

Parczew   dnia ................................................... r. .................................................................                                                                                                                                                                                      (czytelny podpis kandydata)

 

 

Wypełnia Komisja Rekrutacyjna

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                (pieczęć szkoły)

 

          Na podstawie analizy dokumentacji,

Komisja przyjmuje* / nie przyjmuje* kandydata na 1-szy rok nauki.

 

1. ..................................................    .................................................

                                                                      (podpis)

2. ..................................................    .................................................

 

 

           Decyzja Dyrektora zgodna* / niezgodna*

 

        Z wnioskiem Komisji.

 

  
 

 

 

 

 

                                                                       (pieczęć i podpis Dyrektora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parczew , dnia ..............................…………….r.


Nie mogę dołaczyć pliku.